โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพงศ์ ผดุงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรีรยน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก หนักแน่น
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิรากร มุ่่งจิต
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบุคคล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปมิกา มุ่งจิต
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบุคคล
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฏา สมจิต
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ หลีน้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสโรชินี แซ่อ่อ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่หล้าย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชริการ รวิวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพงศ์ หลีน้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุจิภาส ศิลาลอย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรวัฒน์ เขตคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภคินธร ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนชาติ ยอดระบำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวาสนา ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5