โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนุ้ย รงค์กุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2445-2474
ชื่อ-นามสกุล : นายเอก บุญขันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2474-2481
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย มะนี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482-2583
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน ภริคาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2483-2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ใจเย็น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร สุทธินวล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย มงคลสินป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ งานสถิร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ โก้สกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498-2517
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ งานสถิร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2517-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ โก้สกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ์ ม่วงเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสมทัศน์ งามสถิร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิระ ชัชเวช
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายอาคม ทิพย์วงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ วงศ์ขจร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562-ปัจจุบัน