โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพจมาน แน่นอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ