โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิรญาภัสร์ ณ ถลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ