โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิไลพร หนูพินิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ