โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอารยา มาแทน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย