โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๔๒ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
  
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
ป.1 1 9 15

24

ป.2 1 5 12

17

ป.3 1 20 7

27

ป.4 1 7 13

20

ป.5 1 14 20

34

ป.6 1 8 12

20

รวมทั้งหมด

6

63

79

142