โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
พันธกิจ  (MISSION)  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านกะไหล  จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้
           1. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีของชุมชน
           2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
           3. พัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยธรรมาภิบาลและชุมชนมีส่วนร่วม
           4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ


วัตถุประสงค์ (GOAL)
     
      1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทยและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
           2. นักเรียนพิการและด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
           3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ด้านวิชาการและคุณธรรม
           4. บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพอย่างมีอาชีพ
           5. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการยกย่องจากสังคมในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
               ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           6. โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ระบบ ICT อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
           7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งบริการทางการศึกษาแก่นักเรียน บุคลากรและชุมชนอย่างพอเพียง
           8. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา