โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

ปรัชญา

             รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ  รักประชาธิปไตย
 

วิสัยทัศน์
   
           โรงเรียนบ้านกะไหล  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง