โรงเรียนบ้านกะไหล
หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม บ้านพรุกก  ตำบลกะไหล  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านกะไหล
 
โรงเรียนบ้านกะไหลได้ตั้งขึ้นก่อน พ.ศ.๒๔๖๐   เดิมอาศัยอุโบสถวัดเจริญรมณาวาสหรือวัดกะไหลเป็นสถานที่เรียน   มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกะไหล (วัดเจริญรมณาวาส)”  คงมีหลักฐานบางส่วนปรากฏตั้งแต่นั้นมา
        พ.ศ.๒๔๖๕  ขุนผดุงนิคมเขต นายอำเภอ , นายขำ  บุญรอด  ศึกษาธิการอำเภอ , ขุนสุบรรณ  กัญจนคาม เป็นผู้อุปการะ   ได้ปลูกสร้างโรงเรียนภายในบริเวณวัด   โดยมี นายนุ้ย  รงค์กุล  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ
        พ.ศ.๒๔๗๖  อาคารหลังเดิมชำรุดลง   จึงได้ย้ายไปเรียนในศาลาโรงธรรมของวัด   โดยมีนายเอก  บุญขันธ์  เป็นครูใหญ่   นักเรียนได้อาศัยเรียนในศาลาโรงธรรมของวัดประมาณ ๒๐ ปี   มีครูใหญ่ทำการสอนและบริหารโรงเรียน ๙ คน   ต่อมานายจิตต์  วังสุวรรณ  กำนันตำบลกะไหล , นายเต้งฮวด  นพรัตน์ , นายผยุง  ตันสกุล , นายพาณิชย์  ใจชื่น กรรมการโรงเรียน , นายเจียม  บุญรักษ์ ผู้อุปการะโรงเรียน , นายบุญเกียรติ  งานสถิร  ครูใหญ่ในขณะนั้นเห็นว่าศาลาโรงธรรมคับแคบ   นักเรียนมีจำนวนมากขึ้น   จึงได้ร่วมจัดหาพื้นที่สร้างโรงเรียน   โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายตัก  พูลสวัสดิ์  และนายแปลก  แก้วบำรุง   สำหรับสร้างอาคารเรียน  และอาคารประกอบ   มีเนื้อที่ ๕ ไร่  ๑ งาน  ๙๔ ตารางวา
        พ.ศ.๒๔๙๗  มีการสร้างอาคารเรียนแบบ ป๑ ก.  ๒ ชั้น  ๔ ห้องเรียน   โดยประชาชนบริจาค ๑๕,๐๐๐ บาท  สมทบกับงบประมาณของทางราชการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท   และได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.๑ – ๔   จากศาลาโรงธรรมของวัดมาเรียนในอาคารเรียนหลังนี้ประมาณเดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๔๙๗  เปิดทำการสอน ๔ ห้องเรียน  มีครูปฏิบัติการสอน ๖ คนคือ นายบุญเกียรติ  งานสถิร  เป็นครูใหญ่ , นายมณี  รงค์กุล , นายมนูญ  ชูกำลัง , นายบุญชิ้น  แก้วบำรุง , นายบุญเอื๋ยนอินทรโอสถ และนางสาววรรณา  ยมนา
        พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๔  นายสุดใจ  โก้สกุล  ครูใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อต่อเติมอาคารเรียน   โดยการขยายด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน  ทำให้มีห้องเรียนเพียงพอกับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นขณะนี้อาคารเรียนหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน   จึงไม่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน
        พ.ศ.๒๕๐๙  โรงเรียนโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
        พ.ศ.๒๕๑๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๓๒๒,๐๐๐ บาท   ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  ๒ ชั้น  ๘ ห้องเรียน
        พ.ศ.๒๕๒๓  โอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวง ศึกษาธิการ
                         ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ ๓๑๒
                         โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน ๔ ที่นั่ง
        พ.ศ.๒๕๔๕  ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชน   สร้างรั้ว  และป้ายชื่อโรงเรียนจากเงินจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สมทบกับเงินจัดงานเดิมของโรงเรียน  และผู้บริจาค  เป็นเงินประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
        พ.ศ.๒๕๔๖  โรงเรียนได้สร้างประตูทางเข้าโรงเรียนทั้ง ๒ ด้านจากเงินบริจาคงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
        พ.ศ.๒๕๔๗  โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง ศึกษาธิการ
        พ.ศ.๒๕๔๙ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน  โดยการติดตะแกรง  ทาสี  และปูพื้นกระเบื้อง
        พ.ศ.๒๕๕๐ จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า  และทอดผ้าป่าสามัคคี   เพื่อหาเงินสมทบสร้างถนนทางเข้าโรงเรียนทั้ง ๒ ด้าน   เป็นเงิน ๑๐๕,๔๘๔ บาท
          จัดสร้างเสาธงเฉลิมพระเกียรติฉลองครองราชย์ครบรอบ  และเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๘๐ พรรษา
        พ.ศ.๒๕๕๒  โรงเรียนได้ปรับปรุงทางเท้าหน้าอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  จำนวน ๒๘ ตารางเมตร   เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท
        พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน และถมดินเพื่อสร้างอาคาร  เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
                    โรงเรียนได้ปรับปรุงทาสีรั้วด้านหน้า เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
                    โรงเรียนได้ปรับปรุงทาสีด้านนอกอาคารแบบ ๐๑๗   เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท
        พ.ศ.๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับงบประมาณติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  จำนวน ๔๐ ตารางเมตร   เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
                    โรงเรียนได้ได้รับงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท   ปรับปรุงพื้นหน้าห้องเรียน  และทางเท้าหน้าอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  ชั้นล่าง   โดยการติดตั้งกระเบื้องเคลือบปูพื้นจำนวน ๑๒๐ ตร.ม.
        พ.ศ.๒๕๕๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการแปรญัตติงบประมาณของ ส.ส.ก่อแก้ว  พิกุลทอง  ทำการปรับปรุงอาคารเรียนสองชั้นแบบ ป.๑ ก พิเศษ   เป็นอาคารชั้นเดียวตามแบบแปลนของโรงเรียน
        พ.ศ.๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ๔๐๐,๐๐๐ บาท   เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์   โดยการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา , ปรับปรุงทางเท้า  ต่อเติมด้านข้างพื้นที่ประมาณ ๑๒๐ ตร.ม.
          โรงเรียนได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ๓๐๐,๐๐๐ บาทจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ
          โรงเรียนจัดเงินอุดหนุนทำที่แปรงฟัน , อ่างล้างจาน , ติดกระเบื้องผนัง  และทาสีเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
        พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ ๕-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งผลให้เอกสารทางราชการ หนังสือเรียน หนังสือห้องสมุด สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์และชั้นวางต่างๆเป็นต้น
        พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณติดตั้งรางน้ำรอบอาคารเรียนแบบ ๐๑๗  เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
        พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน 614,200 บาท ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 017


..................................................................